OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

CUMHURİYET MAH NO:2 OF/TRABZON TEL:0462-771-51-62

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

2016-2017  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

OF HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

AMACIMIZ:

1.Toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak,

2.Herkesin katılabileceği,

3.Kişilerin hayat boyu yararlanabileceği şekilde kurslar düzenlenmek,

4.Sosyal ve kültürel faaliyetler programlamak

5.Hizmet ve mal üretimi yaparak hem kursiyerleri gerçek üretim ortamında eğitmek, hem de ekonomiye katkıda bulunmak.

HEDEF KİTLEMİZ:

1.Okuma – Yazma bilmeyenlerle, temel eğitim eksikliği olanlar; herhangi bir nedenle örgün eğitime devam etmeyenler;

2.Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar;

3.Herhangi bir örgün eğitim kurumunu bitirmiş olanlar;

4.Örgün eğitime devam ederken arta kalan boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler.

5.Örgün öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerilerini tamamlamak, yenilemek geliştirmek isteyenler

6.Herhangi bir işe başlayacak olanlar;

7.Herhangi bir işte çalışanlar;

8.Yaşlı ve emekliler;

9.Yasal kısıtlılık altında bulunanlar;

10.Dış ülkelere çalışmaya ve öğrenime gidecekler;

11.Köyden kente göçenler;

12.Özel eğitim gerektiren kişiler

13.Açık ve gizli işsizler;

14.Özel ve kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar;

15.Mesleklerinde ilerlemek isteyenler;

16.Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işini kaybetme riski taşıyanlar.

GENEL HEDEFLER:

Anayasa, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre bireylere;

1.Millî bütünleşmeyi güçlendirici ve yurttaşlık görevini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasiyi güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,

2.Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak,

3.Okuma –Yazma öğrenen ve II. kademe belgesini alanları Açık İlköğretime kaydolması için yönlendirmek,

4.Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,

5.Bilişim teknolojisi kullanılarak yaygın eğitim alanında AB projeleri yapmak, hazırlanan projelere proje ortağı olarak katılmak,

6.Türkçe’nin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması yönünde yurt içi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı için öğretim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

7.Toplumun kalkınmasında kamu, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek kalkınma projelerine halkın katılımını sağlayıcı önlemler almak,

8.Millî kalkınmayı destekleyici, toplumsal projelerin başarıya ulaşması için eğitim etkinliklerini düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

9.Millî kültür değerlerinin korunması, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

10.Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışmaya yönelik alışkanlıklar kazandırmak, Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına, meslek oryantasyonuna, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlerin istihdamını sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak,

11.Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-öğretim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,

12.Kırsal kesimden göç edenlerin kent kültürüne uyum sağlamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

13.Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak, bunun için:

a)Bilgisayar, Muhasebe, Ev Mefruşatı, başta olmak üzere birçok meslek dalında mesleki ve teknik kurslarının açılması.

14.Mesleklerinde hizmet içi eğitim vermek ve çeşitli mesleklerde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma imkânı sağlamak, Bunun için:

a)Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası, Arhavi Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenleyerek özellikle bilgisayar gibi çağımızda her mesleğin yapılmasında gerekli olan kursları açmak.

15.Sağlık kuruluşları ve alan uzmanlarının iş birliğinde halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak, Konferans ve seminerler düzenlemek,

16.Serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,

17.Özel eğitim gerektiren, gelişim özelliklerine dayalı bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, eğitimlerini tamamlatmak, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

ARA HEDEFLER:

Bu eğitim öğretim yılında alan çalışmaları yapılarak;

1.Genel Kurslarda  ilçe nufusunun %7-%14'una ulaşmak.

2.Mesleki Kurslardan iş gücü piyasasını ihtiyaç duyduğu mesleklerde kurslar açmak.

3.Okuma Yazma Kurslarında Milli Eğitim Makanlığının hedeflediği %80 seviyesinin üstüne çıkmak.

4.Konferans ve seminer olarak en az 4 faaliyette bulunmak.

5.Sosyal ve kültürel faaliyetler olarak ilçe merkezinde 1 ve faaliyet yapılan köy ve beldelerde birer sergi açılması.

6.Yaptığımız çalışmaları tanıtmak için Web sitemizi güncel tutmak

7.Tanıtım CD si hazırlamak, tanıtım broşürleri hazırlamak

8.Verilen hizmetlerin kalitesinin artması, yaygınlaşması, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğalması, maddi durumundan dolayı eğitim olanağından yararlanamayanlara olanaklar sağlanması yönünden titiz, tutumlu şekilde harcanmasının sağlanması.

9.Personelin mesleki ve kültürel gelişimlerini sağlamak üzere bakanlığımızca protokolleri yapılmış kuruluşların planladığı seminerlere katılımlarının sağlanması.

10.Yurt içi gezileri düzenlemek.

11.Sivil Toplum kuruluşları ile toplantılar düzenleyerek ortak faaliyetler düzenlemek.

12.Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli mesleki ve sosyal kültürel kurslar açmak.

İLKELER:

Millî eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yaygın eğitim hizmetlerinin ilkeleri şunlardır:

a)Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır.

b)İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

c)Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.

d)Bilimsellik: Her derece ve türdeki program ve uygulamalar, bilimsel araştırmalara dayalı olarak sürekli geliştirilir ve yenilenir.

e)Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınarak üretkenliğe ağırlık verilecek biçimde planlanır.

f) Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir.

g)Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır. Sivil toplum kuruluşlarının yaygın eğitim etkinliklerine katılımlarının desteklenmesi ve özendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının paylaşılması, merkez ile ailenin iş birliği, kulüpler, gönüllü çalışma grupları ve benzeri oluşumlara çalışma imkânı verilir.

h)Malî destek: Döner sermaye kapsamı dışındaki kurs ve etkinlikler ücretsizdir. Gerçek ve tüzel kişiler, etkinliklere gönüllü olmak şartıyla aynî ve nakdî katkıda bulunabilirler. Aynî katkılar tamamıyla bağış şeklinde olabileceği gibi karşılıksız olarak belli bir etkinlik dönemi içinde kullanım şeklinde de olabilir.

2016-2017  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÇALIŞMA PLANI

(AYLARA GÖRE YAPILACAKLAR)

EYLÜL 2016

1. 12-30 Eylül I. Ve II. Kademe sınavı kurumumuzca yapılacaktır.

2.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

3.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi.

4.Okuma yazma 1 ve 2. kademe kursları ile kalorifer Ateşçiliği gibi kısa süreli kursların kayıtlarının yapılması kurs onaylarının alınması, kursların başlatılması.

5.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi.

6.Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

7.Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan yapılması.

8.Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

9.Müdür yardımcılarının görev bölümlerinin yapılması ve tebliği.

10.Müdür yardımcılarının yıllık çalışma planlarının alınması.

11.İlk öğretmenler kurulunun yapılması, komisyon, kurul ve kulüplerin oluşturulması.

12.Alan çalışmalarının başlatılması.

13.Dünya okuma Yazma Gününün kutlanması ve 4 aylık raporun gönderilmesi.

14.İl Hayat Boyu Öğrenme Halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu toplantısı ve kararların uygulamaya konması.

15.Açılacak kurslar ve kurs türlerinin tespiti.

16.Yeni öğretim yılı ile ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi.

17.Okuma-Yazma kurslarının Merkezimiz ve kırsal kesimde açılması için gerekli alan çalışmanın yapılması.

18.Öğretmen, öğretici ve usta öğreticilerin kurslar başlayıncaya kadar yapacakları alan çalışması, plan hazırlıkları gibi işlerin planlanması.

19.Disiplin Kurulu, zümre öğretmenler kurulunun toplanmasını sağlayarak, ilgili kararların alınması.

20.Öğretmenlerin yıllık planlarının yapılması sağlayarak, dosyalanıp denetime hazır hale getirilmesi.

21.Merkezde açılacak kursların planlanıp kayıtlarının yapılması.

22.Demirbaş eşyaların kontrolünün yapılması.

23.Kurslarda kullanılacak makine, ütü, masa, sandalye vb. malzemelerin bakım, onarım ve tamirlerinin yapılıp işler durumuna getirtilmesi.

24.İhtiyaç duyulacak malzemeleri tespiti yapılıp ilgililere bildirilmesi.

25.Bina ve dershanelerin genel temizliğinin yaptırılarak hizmete hazır duruma getirilmesi.

26.Sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapılması.

27.Öğretmen ve öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması.

28. İl İlçe Halk Eğitim Merkezlerin kursların öğretime başlaması.

29.Yabancı Dil Kursları 4 aylık formlarının hazırlanması.

30.Yıllık seminer programının hazırlanması.

31.Eylem Planının hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi (3.Hafta)

32.Halk Eğitim Merkezi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı kursiyer kayıtları ve öğretmenlerin göreve başlaması 28 Eylül 2016

33.ilçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama işbirliği toplanması

34.Usta öğretici ve kadrolu öğretmenlerin ek derslerinin ay sonunda yapılması

35. kurban bayramı 12 eylül 2016 pazartesi başlar  18 eylül 2016 akşamı sona erer

EKİM 2016

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

2.Önceki ayda plânlanıp da yapılamayan noksanlıkların giderilmesi.

3. Cumhuriyet bayramı  28 ekim salı 13.00 te başlar 29 ekim cumhuriyet 2016 cumartesi biter.

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması.

5.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi.

6.Okuma yazma 1 ve 2. kademe kursları gibi kısa süreli kursların kayıtlarının

yapılması kurs onaylarının alınması, kursların başlatılması.

7. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

8.Görevlendirilen öğreticilerin görevlendirmelerine ait onayların alınması.

9.İstatistik bilgilerinin İLSİS’e işlenmesi.

10. Konferans programlarının yapılması.

11.Taşınırların yeniden gözden geçirilip noksan olabilecek malzemelerin takibi

yapılıp temin edilmesi.

12.Bilgisayar, fotokopi ve faks makinelerinin yıllık bakımının yapılması.

13. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

15. 8-28 Ekim tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

16. Açıköğretim ders seçımının yapılması

 

KASIM 2016

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

2.Önceki ayda plânlanıp da yapılamayan noksanlıkların giderilmesi.

3. 6-27 Kasım tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması.

5.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması.

6. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

7.Atatürk Haftası 10-16 kasım Tarihleri arası.

8. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

9.24 Kasım Öğretmenler Gününün kutlanması

10.Taşınır numarası olmayan malzemelerin tespiti yapılıp numaralandırması

 

 

ARALIK 2016

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi.

2.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp da yapılamayan işlerin

takibi.

3. 5-26 Aralık tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

5.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

6.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

7.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

8. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

9.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

10.Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

11.Huzur hakkı bordrosunun yapılması

12.Eylem Planının hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi (3.Hafta)

13.Mesleki ve Teknik Eğitimin Toplumda tanıtılması formunun gönderilmesi( EK-1

Form) (2.Hafta)

14.Merkez Halk Eğitim ve Hayat boyu öğrenmePlanlama toplantısı(26 aralık 2014 cuma)

15.açıköğretım 2016-2017 öğretim yılı 1.don. sınavı 

OCAK 2017

1.Yeni yıl tatili (1 Ocak pazar)

2.Anakız Okuldayız 1. Dönem raporun gönderilmesi

3.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

4.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

5. Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili (20 ocak 2017 cuma)

6.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

7.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

8.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

9.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

10. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

11.yenı kayıt ve kayıt yenıleme işlemleri

12.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

14. 2-22 Ocak tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

15.Bütçe teklif çizelgelerinin Bakanlığa gönderilmesi

16.Ücret onaylarının alınması

17. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

18. İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi planlama ve işbirliği komisyon toplantısı 28 ocak 2017

ŞUBAT 2017

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

2.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

3. 11-26 Şubat tarihlerinde I. Ve II. Kademe seviye Tespit sınavı saat 10:00-13:00

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

5.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

6.Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının 2.Kanaat

döneminin başlaması  8 Şubat 2017 tarihinde

7.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

8.Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarının yapılması

9.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

10. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

11.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

12.Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan

yapılması

13.2. Dönem kurs kayıtlarının onaylarının alınması ve kursların başlatılması

14. Paylaşım toplantılarına katılım Halk Eğitim Merkezi

15. 28 Şubat of’un kurtuluşu

16.İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi planlama ve işbirliği komisyon toplantısı  28 Şubat 2017 tarihinde

17. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

18. 14-28 Şubat tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

MART 2017

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

2. 6-27 Mart tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

3.Dünya Kadınlar Günü

4.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

5.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

6.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

7. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

8.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

9.Bütçe işlemlerinin takibi.

10. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

11.Açık Lise iş ve işlemleri

12.Eylem Planının hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi (3.Hafta)

NİSAN 2017

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

2.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp da yapılamayan işlerin

takibi

3. 3-24 Nisan tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

5.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

6.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

7.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

8. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

9.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

10.Bütçe işlemlerinin takibi. Görevlendirmelerin bütçe olanakları dışına çıkmadan

yapılması

11. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

12. 23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı 23 Nisan 2017 sabah başlar akşam sona erer

 

MAYIS 2017

1. Emek ve dayanışma günü 1 Mayıs 2017

2.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

3.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

4. 8-29 Mayıs tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

5.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

6.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

7.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

8. Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

9.19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı (19 mayıs cuma )

10.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

11.Sergi hazırlıklarının yapılıp sergilerin açılması.

12. İlçe Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kursların sergi ve etkinlikleri (20 Mayıs- 30 Haziran) ayları içinde

13. Halk Eğitim Merkezlerinde kısa süreli yaz kursları ve yaz spor etkinlikleri planlanması (20 Mayıs 2017-29 Ağustos 2017) tarihleri arasında

14.Öğretmenlerin haziran ayı seminer planlarının hazırlanması

15. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

16. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

 

 

HAZİRAN 2017

1.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

2. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

 

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

3.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

4.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

5.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

6.Açık Lise iş ve işlemleri

7.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

8.Halk Eğitim Merkezlerinde yaz kurslarının başlaması

9.Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı  27 Haziran 2017

10.Öğretmenlerin Haziran ayı seminerlerinin yapılması.

11.Huzur hakkı bordrosunun yapılması

12.TKY izleme formunun doldurulması

13. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

14.1-12 haziran tarihlerinde 1. ve 2. kademe seviye tespit sınavları kurumumuzda yapılacaktır

15. 15.2016-2017 eğitim öğretim yılı sona ermesı (17 haziran 2017)

TEMMUZ 2017

1.Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında öğretmenlerin tatile girmeleri

2.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

3.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

4. Ramazan bayramı (4-7 Temmuz ) 2017

5.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

6.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

7. Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

8.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

9.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

10. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması

11.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

12.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

13.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

14.Açık Lise iş ve işlemleri

15.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

16.Tam gün tam yıl eğitim için teklif yazısının MEM lüğüne gönderilmesi

 

AĞUSTOS 2017

1.Kursiyer devam ve devamsızlık işlerinin takip edilmesi

2.Önceki ayın çalışma planının gözden geçirilmesi. Plânlanıp ta yapılamayan işlerin

takibi

3. Zafer bayramı 30 Ağustos 2017 çarşamba günü

4.Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen yazılara gereğinin yapılması

5.Büro ve idari işler çalışmalarının takibi

6.Yeni başlayan kursların kurs başı formlar ve Mevcut Durum Anketleri ile süresi

sonuna yaklaşan kursların Kursiyer Memnuniyet Anketlerinin ve biten kursların kurs sonu formlarının hazırlanması

7.Süresi biten kurslarla ilgili sertifikaların basımı, kurs evraklarının teslim alınması

8.Açık Lise iş ve işlemleri

9.Web sayfamızın güncellenmesi yeni bilgilerin siteye eklenmesi

10.2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma raporunun hazırlanması

11. Müdürlüğümüzde görev alanların SGK girişleri, bildirgeler, beyannameler, puantajlar, ödeme emirleri ve kadrolu öğretmenlerin ücret ve diğer ödemelerinin yapılması